เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

       บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงศิลป์การพิมพ์ได้เริ่มเปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2508 นับจนถึงปัจจุบันรวมกว่า 40 ปีโดยเริ่มแรก ตั้งอยู่ที่ แขวงสวนหลวง เขตปทุมวัน แต่ด้วยการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและเพื่อการขยายขอบเขตการให้บริการให้กว้างขวางมากขึ้น จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถขยายฐานในการผลิตได้อย่างครบวงจร
 
 
 
  

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้ให้บริการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่น่าเชื่อถือของประเทศด้วยความร่วมมือเพื่อสร้าง
 
คุณค่าสูงสุดให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
 

 

พันธกิจ (Mission)

1

พัฒนากระบวนการทำงาน

ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการผลิต

ให้มีความสามารถในการผลิตสิ่งพิมพ์

ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และ บริการที่

รวดเร็วเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ของลูกค้า

2

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความ

พร้อมต่อการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

 

 

 

 

3

นำ ระบบมาตรฐานการจัดการองค์กร

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลจริง

และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

 

 

 

4

ยึดมั่นใน ความเป็นองค์กรที่ดี

ต่อคู่ค้าและผู้ส่วนเกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

Visitors: 29,699