ตำแหน่งงานว่าง

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ด่วน!!!

จำนวน:  2 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง

รายละเอียดงาน 

งานขาย ออกพบลูกค้าทั้งลูกค้าเก่า และใหม่ รายงานยอดขาย

**** บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด เราบริการงานพิมพ์แบบครบวงจรด้วยประสบการณ์มากกว่า 50ปี

"งานดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล" มาตราฐานสากลที่ได้รับการรับรอง HACCP&GHPs / ISO 9001

ทางบริษัทฯ เราให้บริการทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ 2 ระบบ

1 . ระบบการผลิตงานพิมพ์ประเภทออฟเซต (Offset) เช่น ฉลากกระดาษ, กล่อง, แผ่นพับ, ใบปลิว, ปฎิทิน, สติ๊กเกอร์

2. ระบบการผลิตงานพิมพ์ประเภทกราเวียร์ (Gravure) เช่น งานม้วนฟิลม์พิมพ์, งานซองซีล, ซองติดซิป, ซองก้นตั้ง

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ (ไม่จำกัดหญิง / ชาย / LGBT)
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีอัธยาศัยดี ขายเก่ง ,มีหัวใจบริการ
 4. มีการสื่อสารภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐาน
 5. หากมีประสบการณ์งานขายงานบรรจุภัณฑ์กราเวียร์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. จบการศึกษาระดับปวช, ปวส, ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆ

หัวหน้าออฟเซ็ต ด่วน!!!

จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน: ตามตกลง

รายละเอียดงาน 

 1. บริหารจัดการเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือวัด บุคลากร และงานระหว่างผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. ควบคุมการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาหน้างาน หน่วยงานพิมพ์ออฟเซ็ต, หน่วยงานปั้มไดคัท, หน่วยงานกาว, หน่วยงานคัดแพ็ค, หน่วยงานตัดกระดาษ ให้สามารถผลิตงานได้ตรงตามคุณภาพ และส่งมอบได้ตรงตามกำหนดที่ตกลงไว้กับลูกค้า คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 3. มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ สามารถทนแรงกดดันได้ดี
 4. ขอมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษและงานพิมพ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุง ทำแผน PM และ TPM
 6. สามารถควบคุมดูแลกระบวนการเตรียมการผลิต และตรวจสอบคุณภาพ หน่วยงานพิมพ์ออฟเซ็ต, หน่วยงานปั๊ม ไดคัท, หน่วยงานปะกาว, หน่วยงานดิวซี, หน่วยงานตัด ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีต้นทุนที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงที่สุด และบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
 7. สามารถทำตามคำสั่งทำการควบคุมการผลิตให้ทันผลิตสินค้า และตามแผนงานที่กำหนดไว้
 8. สามารถยืนยันผลการทดสอบและทวนสอบกระบวนการผลิตภัณฑ์งานออฟเซ็ต และจัดการ NC ในกระบวนการให้ได้ประสิทธิภาพได้ ให้มีความเรียบร้อยของการผลิต (GMP)
 9. มีทักษะในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 10. ต้องการคนมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ และงานพิมพ์
 11. มีความเข้าใจ และปฏิบัติ KPI ได้ตามฝ่ายบริหาร
 12. หากเคยทำหรือเกี่ยวข้อง ISO 9001/2015, ISO 14001, GHP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่บริหารระบบการจัดการคุณภาพ ด่วน!!!

จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง

รายละเอียดงาน 

ดูแลเอกสารของระบบของบริษัทฯ รับผิดชอบการกำหนดแนวทางการวางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 1. วางแผนการจัดทำระบบมาตรฐานตามนโยบายฝ่ายบริหาร และดำเนินการขอการรับรองระบบ
 2. วางแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อธำรงรักษาระบบที่ได้รับการรับรองอยู่ รวมถึงต่ออายุการรับรองระบบฯ
 3. ศึกษาข้อกำหนดของระบบฯ และจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้การจัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ และการรักษาระบบ
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำและรักษาระบบฯ
 5. รับผิดชอบร่วมกับแผนกจัดซื้อในการคัดเลือก และนำเสนอสถาบันที่ให้การรับรองระบบฯ รวมถึงติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจประเมินในการตรวจประเมินขอการรับรองฯ
 6. ติดตามผลการดำเนินตามตัวชี้วัดหลักของระบบมาตรฐานที่รับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ ได้แก่ ความพึงพอใจลูกค้า ผลการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ และผลการตรวจปล่อย ผลการวัดค่าควบคุมกระบวนการต่างๆ รวมถึงผลของตัวชี้วัดตามนโยบาย (KPI) ประจำปี
 7. จัดการประชุมคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ เพื่อติดตามประสิทธิผลและความสอดคล้องของการดำเนินงานของระบบฯ
 8. จัดให้มีการตรวจติดตามระบบฯ ภายใน ตามรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแผน
 9. ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขความไม่สอดคล้องของระบบฯ ให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
 10. จัดการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารตามแผน และจัดทำรายงานสรุปผลรวมถึงติดตามผลสรุปจากการประชุมฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิผลตามมติที่ประชุมฯ
 11. รับผิดชอบงานควบคุมระบบเอกสาร และบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบฯ

คุณสมบัติ

 1. อายุ20 ปีขึ้นไป (มีวุฒิภาวะที่ดี)
 2. ไม่จำกัดเพศชาย, หญิง, LGBT ยินดีรับสมัคร
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (หากมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าคุณวุฒิที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์โดยตรงตามตำแหน่งงาน)
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก (ราชการ) ได้
 5. มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการวัดวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผู้บริหาร
 6. สามารถ Audit ทั้งใน มีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นผู้มีกฎระเบียบในตนเอง
 7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และความยืดหยุ่นในการทำงานเป็นเวลานาน
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และมีความเข้าใจในเนื้องานด้านเอกสารในแผนก
 9. มีความเข้าใจ และปฏิบัติ KPI ได้ตามฝ่ายบริหาร
 10. **หากประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปี หรือเคยผ่านงาน (MR อย่างน้อย 2 ปี)จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. **หากมีความรู้ระบบการจัดการคุณภาพ นโยบาย และคู่มือคุณภาพ ตรวจและประเมินติดตามภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. **หากเคยทำหรือเกี่ยวข้อง ISO 9001/2015 , ISO 14001 , จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 13. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หัวหน้างานวางแผนการผลิต

จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง

รายละเอียดงาน 

ขอบข่ายความรับผิดชอบของ หัวหน้างานวางแผนการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกประสานงานขาย แผนกก่อนพิมพ์ แผนกพิมพ์ แผนกหลังพิมพ์ แผนกคลังสินค้าและขนส่ง แผนกประกันคุณภาพ แผนกซ่อมบำรุง แผนกจัดซื้อ แผนกบัญชี เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาใช้สำหรับการวางแผนการผลิตให้สามารถผลิตได้ทันเวลาและคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ โดยคำถึงถึงศักยภาพในการผลิตสูงสุดของทั้งเครื่องจักร คน และ Outsource (Optimized Capability) อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตในทุก ๆ รายการด้วย

 1. รวบรวมข้อมูล การสั่งซื้อจาก ฝ่ายขาย และงานที่ค้างผลิตในเดือนนั้น ๆ เพื่อนำมาลง Master plan
 2. คำนวณวัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในแต่ละเดือน และนำเสนอสั่งซื้อ, เรียกเข้าวัตถุดิบ ตามความจำเป็นในการใช้งาน
 3. ประชุมติดตามงาน ตามความถี่ที่กำหนด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก และยืนยันการส่งมอบ หรือ กรณีที่มีการเลื่อนกำหนดส่ง
 4. นำข้อมูลการรับงาน กำลังการผลิต อัตราเผื่อเสีย มาจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ ประจำเดือน และนำเสนอข้อมูล เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
 5. บริหารงานส่งจ้างผลิตให้เป็นไปตามแผน และต้นทุนที่เหมาะสม พร้อมติดตามข้อร้องเรียกและเคลมจากงานจ้างภายนอก
 6. บริหารวัตถุดิบที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างมาตรการจัดการที่ช่วยลดปัญหา สต๊อกคงค้าง ที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ
 7. บริหารสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตในแต่ละครั้ง ไม่ให้เกิดของดีผลิตเกิน และตัดเบิกให้ไปตามอายุการจัดเก็บ
 8. ควบคุมซองงานในเป็นไปตามระบบการจัดการจัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืน
 9. ควบคุมดูแลประสิทฺธิภาพการผลิตให้อยู่ในเป้าหมายบริษัท เช่น เปอร์เซ็นต์การส่งมอบ / งานตกแผน สรุปข้อมูล ทางสถิติ เพื่อรายงานผลตามวาระ
 10. รับนโยบายเพื่อนำมากำหนดแผนปฏิบัติการ กระบวนการ วิธีการทำงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนออนุมัติ และนำไปใช้งานให้เกิดผลตามเป้าหมายที่กำหนด
 11. ประเมิน และให้คำปรึกษาในการปรับปรุงผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 12. ส่งเสริม ร่วมมือให้ทำงานเป็นทีม จัดการข้อขัดแย้งต่าง ๆ และสนับสนุน โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น
 13. ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท กฎความปลอดภัย และมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด และนำระบบ ISO 9001:2015, GHP, HACCP มาประยุกต์ใช้

คุณสมบัติ

 1. ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง (กรณีวุฒิการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้พิจารณาจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาประกอบกับทักษะการทำงานของผู้สมัครในตำแหน่งนั้น)
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวางแผนการผลิต และมีความเข้าใจในงานจัดซื้อ
 4. บุคลิกดี มีทักษะในการประสานงาน การทำงานเป็นทีม และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 7. มีทักษะในการวางแผนและการแก้ไขปัญหา
 8. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีวินัย และความรับผิดชอบสูง
 9. กรณีมีความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการพิมพ์ออฟเซต/กราเวียร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. กรณีมีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษและงานพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง

จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง

รายละเอียดงาน 

 1. บริหารพื้นที่คลังสินค้า (วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง สินค้าสำเร็จรูป ให้สามารถจัดเก็บ ดูแลรักษา และจ่ายสินค้าได้อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ระบบการบริหารงานที่คำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลและความสะดวกของผู้ใช้งาน
 2. รับผิดชอบ การรับเข้า การจัดเก็บ เบิก-จ่าย และการตรวจนับวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ตามระเบียบปฏิบัติของระบบการจัดการคลัง รวมถึงสภาวะและสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บที่ปลอดภัย ไม่ชำรุดเสียหาย
 3. ควบคุมความเรียบร้อย บริเวณโรงขยะ และบริเวณรอบ ๆ คลังและพื้นที่ ขึ้น-ลง สินค้า และวัตถุดิบ
 4. บริหารควบคุมดูแลการจัดส่งให้เป็นไปตามแผนการจัดส่ง
 5. รับผิดชอบความพึงพอใจในการให้บริการการจัดส่งถึงมือลูกค้า

คุณสมบัติ

 1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จากคลังสินค้า
 2. จัดทำข้อมูล ทางสถิติ ประจำเดือน พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข ป้องกัน
 3. จัดทำแผนการตรวจนับ และ สุ่ม ตรวจนับสต๊อก ตามความเสี่ยง และตามความถี่ที่บัญชีกำหนด
 4. นำเอกสาร ส่งคืน จากการเบิกจ่าย มาตัดสต็อก และตรวจสอบ วัตถุดิบจริงที่หน้างาน
 5. ทวนสอบการชี้บ่ง และการจัดเก็บ ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้
 6. ตั้งสต๊อกรับเข้า กรณีที่เป็นกระดาษเศษ แต่มีขนาดใหญ่ ที่นำไปใช้งานได้
 7. คำนวณราคาต้นทุน ของวัตถุดิบ ที่มีส่งเหลือ เนื่องจาก เหลือจากการผลิต และคำนวณเพื่อปรับสต๊อก

สมัครผ่าน

 1. JobThai
 2. ส่งประวัติ Resume / CV มายัง E-mail
 3. Walk-In มาสมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท

ส่งประวัติหรือมากรอกใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด

ที่ตั้ง 23/211 หมู่ 8 ซอยเทศบาล 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่องทางการติดต่อ คุณธัญธิตา โทร.097-1325154  โทร.02-8115754-56 ต่อ 115

E-Mail : HR@SANGSILP.COM

 


*** สวัสดิการ  หอพัก, เบี้ยขยัน, โอที, ค่าเที่ยวจัดส่ง, โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี, เบี้ยเลี้ยงเดินทาง, เงินปีใหม่, เงินช่วยเหลือ, กระเช้าเยี่ยมไข้, ประกันชีวิต, ชุดฟอร์มพนักงาน, กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ฯลฯ

 

 

อัพเดทเมื่อ : 21 กันยายน 2566

Visitors: 59,521