ตำแหน่งงานว่าง

 

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ด่วน!

จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง

รายละเอียดงาน 

 1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จากคลังสินค้า
 2. จัดทำข้อมูล ทางสถิติ ประจำเดือน พร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไข ป้องกัน
 3. จัดทำแผนการตรวจนับ และสุ่ม ตรวจนับสต๊อก ตามความเสี่ยง และตามความถี่ที่บัญชีกำหนด
 4. นำเอกสาร ส่งคืน จากการเบิกจ่าย มาตัดสต็อก และตรวจสอบ วัตถุดิบจริงที่หน้างาน
 5. ทวนสอบการชี้บ่ง และการจัดเก็บ ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้
 6. ตั้งสต๊อกรับเข้า กรณีที่เป็นกระดาษเศษ แต่มีขนาดใหญ่ ที่นำไปใช้งานได้
 7. คำนวณราคาต้นทุน ของวัตถุดิบ ที่มีส่งเหลือ เนื่องจาก เหลือจากการผลิต และคำนวณเพื่อปรับสต๊อก
 8. ปรับสต๊อก ติดตาม รายการส่งมอบ และระยะเวลาการส่งมอบ ให้ได้ตามกำหนด
 9. พิจารณาสินค้าขอทำลาย และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนส่งบัญชี
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ของบริษัท ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25-39 ปี จบการศึกษาปวช หรือปวส.ขึ้นไป หรือปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรอบรู้ ความเข้าใจในงานคลังสินค้าเป็นอย่างดี
 3. มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา
 4. สามารถจัดการงานได้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 5. สามารถบันทึกการตรวจสอบ และการตรวจนับสต็อกสินค้า เพื่อเปรียบเทียบยอดการตรวจนับสินค้าทางด้านบัญชีได้ถูกต้องแม่นยำ
 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. มีความอดทน มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความยืดหยุ่นในงานได้
 8. มีทักษะในการสื่อสารระหว่างฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี
 9. สามารถใช้โปรแกรม MS. Office Excel , Word , Power Point ได้ดี

หัวหน้าแผนกกราเวียร์ ด่วน!

จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง

รายละเอียดงาน 

 1. ควบคุมงานตามแผนงานของแผนกกราเวียร์ และ แผนกเป่าฟิล์ม และวางแผนงานการผลิตร่วมกับหัวหน้างานวางแผนผลิต
 2. ควบคุมดูแลกระบวนการเตรียมการผลิต และ ให้เป็นไปตามแผนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมคัดกรองจำนวนสูญเสียในกระบวนการทุกแผนก
 4. ตรวจสอบและดูแลความถูกต้องตามมาตรฐานซองงานที่ระบุ
 5. ประชุมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
 6. ตรวจสอบและทบทวนรายงานการผลิตรายวันส่งผู้บังคับบัญชา
 7. วิเคราะห์สาเหตุเรื่องของเครื่องจักร, วิธีการ, และปรับปรุงกระบวนการ และประสานงานด้านการทำ PM, TPM กับซ่อมบำรุง
 8. อบรมเรื่องของระบบ ISO, GMP, HACCP เบื้องต้นให้กับพนักงาน
 9. ทดสอบงานใหม่ ยืนยันผลการทวนสอบงานใหม่ และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนคุณภาพและการควบคุม
 10. จัดการ NC ในกระบวนการ ในแต่ละวัน
 11. มอบหมายดูแล ความเรียบร้อยของพื้นที่การผลิตภายใน
 12. วางแผนและออกแบบงานกรณีเป็นงานใหม่หรืองานที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 13. ปฎิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล, บรรจุภัณฑ์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ในงานด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging ระบบกราเวียร์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 4. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเครื่องพิมพ์กราเวียร์
 5. มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องพิมพ์กราเวียร์ และการแก้ไข/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น
 6. สามารถทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น word, excel ได้ในระดับดี
 8. มีความรู้เรื่องระบบ FSSC22000, ISO9001:2015
 9. มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผน
 10. มีความระเอียดรอบคอบและสามารถทำงานเป็นกะได้

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง

รายละเอียดงาน 

มีหน้าที่ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้การผลิตเกิดความผิดพลาด
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตามกระบวนการผลิต และไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
เสียหายมากเกินความจำเป็น บันทึกการตรวจสอบ และผลการผลิตรายงานต่อหัวหน้ากะหรือหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

 1. ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
 2. ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเพื่อป้องกัน
  ความผิดพลาดอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตามมาตรฐาน
 3. ชี้บ่งสถานะของการตรวจที่ผลิตภัณฑ์ทุกม้วนในกระบวนการผลิต
 4. จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และรายละเอียดที่พบในการตรวจ
 5. จัดเก็บเอกสารและตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพ
 6. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. แสดงความเห็น รายงานและข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา
 8. ปฏิบัติตามแนวทางของระบบคุณภาพ และระบบการจัดการ ตามนโยบายของบริษัท
 9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ปวช/ปวส หรือ เทียบเท่า (สายวิทย์-คณิต จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. สามารถเข้ากะได้
 5. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานตรวจสอบคุณภาพ
 6. มีความรอบคอบ รอบรู้ ไหวพริบดี
 7. มีความกระตือรือล้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
 8. สามารถใชเครื่องมือวัดการตรวจสอบวัตุดิบได้
 9. ถ้ามีประสบการด้านงานพิมพ์ระบบกราเวียร์ (Flexible) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (งานออฟเซ็ต/กราเวียร์) ด่วน!

จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง สวัสดิการมากมาย รายได้ดี (ค่าน้ำมัน, ค่าสึกกหรอรถ, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอมมิชชั่น, Incentive)

รายละเอียดงาน 

*งานขาย ออกพบลูกค้าทั้งลูกค้าเก่า และใหม่ รายงานยอดขาย
**เน้น!! วางแผนยอดขายหรือกลยุทธ์การขายเรื่องงานพิมพ์กราเวียร์ต่างๆได้ (ขายงานพิมพ์ออฟเซต อาทิ
บรรจุภัณฑ์กระดาษ ฉลากกระดาษ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ / ใบปลิว / โบรชัวร์ / หนังสือ / วารสาร เป็นต้น
***บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด เราบริการงานพิมพ์แบบครบวงจรด้วยประสบการณ์มากกว่า 50ปี มาตราฐานสากล
ที่ได้รับการรับรอง HACCP&GHPs / ISO 9001 ทางบริษัทฯ เราให้บริการทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ 2 ระบบ

 1. ระบบการผลิตงานพิมพ์ประเภทออฟเซต (Offset) เช่น ฉลากกระดาษ, กล่อง, แผ่นพับ, ใบปลิว, ปฎิทิน, สติ๊กเกอร์
 2. ระบบการผลิตงานพิมพ์ประเภทกราเวียร์ (Gravure) เช่น งานม้วนฟิลม์พิมพ์, งานซองซีล, ซองติดซิป, ซองก้นตั้ง

คุณสมบัติ

 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ (ไม่จำกัดหญิง / ชาย / LGBT)
 2. มีพาหนะรถยนต์ส่วนตัวของตนเอง (ทางบริษัทมีค่าน้ำมัน, ค่าสึกหรอรถ ค่าโทรศัพท์ให้)
 3. ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีอัธยาศัยดี ขายเก่ง, มีหัวใจบริการ
 4. มีทักษะการวางแผนยอดขายหรือกลยุทธ์การขายเรื่องงานพิมพ์ออฟเซ็ตต่างๆได้
  (ขายงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ ฉลากกระดาษ สติ๊กเกอร์ แผ่นพับ / ใบปลิว / โบรชัวร์ / หนังสือ / วารสาร
 5. หากมีประสบการณ์งานขายงานบรรจุภัณฑ์กราเวียร์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. จบการศึกษาระดับปวช, ปวส, ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆ
 7. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (มีโน๊ตบุ๊คบริษัทให้ใช้งาน)
 8. มีการสื่อสารภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐาน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า CS

จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน:  ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน 

 1. รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้า
 2. ออกเอกสารรับคำสั่งซื้อ เพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งซื้อกับลูกค้า
 3. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่า สามารถจัดส่งสินค้าได้ครบ
  และทันตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 4. ติดตามการยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี การตลาด หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับลูกค้า รักงานบริการ หัวใจบริการ
 4. สามารถสื่อสารได้ชัดเจนและถ่ายทอดข้อมูลให้เพื่อนร่วมงานได้ถูกต้อง
 5. สามารถติดต่อ ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถใช้งาน Microsoft office ได้อย่างดี (EXCEL, WORD)
 7. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และเรียนรู้ด้วยตนเอง
 8. มีประสบการณ์ด้านประสานงานขาย แอดมินขาน ธุรการขาย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างพิมพ์ มือ 2 (พนักงานพิมพ์การ์เวียร์)

จำนวน:  1 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง / ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน 

 1. ควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Line Clearance, การควบคุม
  การใช้ Spec, กระบวนการอนุมัติคุณภาพตามแผนคุณภาพ, การตรวจสอบค่าควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 2. ทดสอบและยืนยันกระบวนการ และอนุมัติค่าควบคุมกระบวนการก่อนการใช้งาน
 3. ทดสอบและยืนยันกระบวนการที่เป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และวัตถุดิบใหม่, เครื่องจักรใหม่ หรือกระบวนการ
  ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการควบคุมกระบวนการเสนอผู้จัดการอนุมัติใช้งาน
 4. ทดสอบและยืนยันคุณภาพวัตถุดิบ และอนุมัติเพื่อขึ้นทะเบียนวัตถุดิบก่อนการสั่งซื้อมาใช้งาน หรือเมื่อต้องยืนยันซ้ำกรณีวัตถุดิบมีปัญหา
 5. จัดทำ Job Spec และตัวอย่างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ (Product Sample) เพื่อใช้ในการทวนสอบและยืนยันรูปแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าก่อนสั่งผลิต
 6. จัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด, สอบเทียบ และดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 7. รับผิดชอบการติดตาม NCR และ CCR เพื่อให้มีการตอบกลับของหน่วยงานและติดตามวิเคราะห์
  Corrective & Preventive Action และติดตามผลดำเนินการแก้ไขให้เกิดประสิทธิผลจริง

คุณสมบัติ

 1. ชาย/หญิง/LGBT ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์งานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2-5 ปี
 4. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 5. จบการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์/สาขาทางเคมีและพลาสติกพอลิเมอร์/
  สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science)/ สาขาอุตสาหกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 6. มีความสามารถในงานวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้าของบริษัท ฯ
 7. มีทักษะการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เพื่อค้นคว้านวัตกรรมของสินค้าใหม่ ๆ
 8. มีภาวะเป็นผู้นำและจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ (EPD)
 9. มีทักษะความรู้เรื่องงานระบบมาตรฐาน เช่น GMP, GHPs, ISO22000, FSSC22000 จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอยู่เสมอในปัจจุบันและมีความสามารถในการเพิ่มพูนศักยภาพในการวิจัยพัฒนาสินค้าของบริษัท ฯ ได้
 11. หากเคยเข้าร่วมการสัมมนา หรือผ่านการอบรมงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและการบรรจุภัณฑ์
  (เช่น อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ Inter Plas Thailand หรือ งานโปรแพค ประเทศไทย Propak Thailand) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างดรายลามิเนต 

จำนวน:  2 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง

รายละเอียดงาน 

 1. ตรวจเช็ควัตถุดิบ และความพร้อมก่อนลามิเนท โดยอ้างอิงความถูกต้องจาก Standard และใบสั่งผลิตที่สามารถอ้างดิงได้
 2. ตรวจเช็คตรวจสอบหน้าม้วนทุกครั้ง, เช็ค Set Up ก่อนส่งให้หน่วยงานประกันคุณภาพเช็คค่ากาว
 3. ควบคุมดูแลแผนกดรายลามิเนทให้ได้คุณภาพและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการดรายลามิเนท
 4. ควบคุมคัดกรองจำนวนสูญเสียในกระบวนการดรายลามิเนท
 5. ควบคุม ดูแลความถูกต้องของรายการผลิตตามมาตรฐานในซองงาน
 6. แจ้งปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้านดรายลามิเนทระหว่างกระบวนการผลิต
 7. จัดทำใบรายงานการผลิต
 8. วิเคราะห์สาเหตุเรื่องของเครื่องจักร, วิธีการ ทำ PM, TPM ร่วมกับแผนกซ่อมบำรุง
 9. ตรวจเช็ค และตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยในห้องอบ
 10. บันทึกค่าควบคุมต่างๆ
 11. ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท กฎความปลอดภัย และมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
  และนำระบบ ISO 9001:2015, GHP, HACCP มาประยุกต์ใช้
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องเคลือบ และมีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 4. มีความรู้ในการใช้เครื่องคำนวณ,การวางแผน,การติดตามงาน
 5. การความรับผิดชอบในงาน
 6. ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการทำงาน
 7. ความสามารถในการเรียนรู้และมีทักษะการแก้ไขปัญหางานและการตัดสินใจ
 8. ความละเอียดรอบคอบและการทำงานเป็นทีม
 9. ควบควบคุมดูแลแผนกดรายลามิเนทให้ได้คุณภาพและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการดรายลามิเนท

ช่างพิมพ์กราเวียร์ มือ 1 

จำนวน:  2 อัตรา

เงินเดือน:  ตามตกลง/ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน 

 1. ปฏิบัติงานตามแผนงานของเครื่องพิมพ์
 2. ควบคุมดูแลกระบวนการเตรียมการผลิต การพิมพ์ให้เป็นไปตามแผนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ควบคุมคัดกรองจำนวนสูญเสียในกระบวนการ
 4. ควบคุมและดูแลความถูกต้องตามมาตรฐานซองงานที่ระบุ
 5.  แจ้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
 6.  ทำรายงานการผลิตรายวันส่งผู้บังคับบัญชา
 7. วิเคราะห์สาเหตุเรื่องของเครื่องจักร, วิธีการ, และปรับปรุงกระบวนการ
 8. นำข้อกำหนด ของระบบไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้อง ประชุมชี้แจงและสั่งการกรณีที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา รายงานประสิทธิผล/ประสิทธิภาพการพิมพ์ตามความถี่ที่กำหนด
 9. ปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท กฎความปลอดภัย และมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานตามระบบการบริหารงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดและนำระบบ ISO 9001:2015, GHP, HACCP มาประยุกต์ใช้
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาผลิตงานสิ่งพิมพ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (flexible packaging) ด้วยเครื่องพิมพ์กราเวียร์
  8 สีเครื่องเคลือบฟิล์มระบu dry Iamination ทั้งชนิด solvent-based และ solvent-free เครื่องผ่ากรอม้วน และ เครื่องทำซองที่มีความสามารถในการ
  ทำซองหลากหลายประเภท (ซองซีล ซองติดซิป ซองตั้ง) เป็นต้น

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย
 2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาระดับม.3 - ปวส หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปของเครื่องพิมพ์กราเวียร์ ได้
 5.  มีความรับผิดชอบต่องาน อดทน สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้
 6. สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 7. มีความรู้เรื่องหมึกพิมพ์ และประสบการณ์งานพิมพ์ อย่างน้อย1-3ปีขึ้นไป
 8. เงินเดือนตามประสบการณ์หรือตามตกลง
 9. สามารถเข้ากะได้
 10. มีการวางแผนและการแก้ปัญหาการผลิต
 11. มีทักษะในการสื่อสาร และ การสอนงานได้ดี
 12.  มีภาวะผู้นำในการทำงานเป็นทีม

สมัครผ่าน

 1. JobThai
 2. ส่งประวัติ Resume / CV มายัง E-mail
 3. Walk-In มาสมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท

ส่งประวัติหรือมากรอกใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

บริษัท แสงศิลป์การพิมพ์ จำกัด

ที่ตั้ง 23/211 หมู่ 8 ซอยเทศบาล 1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ช่องทางการติดต่อ คุณธัญธิตา โทร.097-1325154  โทร.02-8115754-56 ต่อ 115

E-Mail : HR@SANGSILP.COM

 


*** สวัสดิการ  หอพัก, เบี้ยขยัน, โอที, ค่าเที่ยวจัดส่ง, โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี, เบี้ยเลี้ยงเดินทาง, เงินปีใหม่, เงินช่วยเหลือ, กระเช้าเยี่ยมไข้, ประกันชีวิต, ชุดฟอร์มพนักงาน, กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ฯลฯ

 

 

อัพเดทเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2567

Visitors: 65,295